WS-C2960+48PST-L

0 VNĐ

Cisco Part Number            : WS-C2960+48PST-L
Cisco Spare Part Number  : WS-C2960+48PST-L​=
List Price                            : Liên Hệ 

Bảo hành                            : 12 tháng
Made In                              : China 
Stock                                   : Hàng có sẵn

Mua hàng

WS-C2960+24LC-S

0 VNĐ

Cisco Part Number            : WS-C2960+24LC-S
Cisco Spare Part Number  : WS-C2960+24LC-S​=
List Price                            : Liên Hệ 

Bảo hành                            : 12 tháng
Made In                              : China 
Stock                                   : Hàng có sẵn

Mua hàng

WS-C2960+24TC-L

0 VNĐ

Cisco Part Number            : WS-C2960+24TC-L
Cisco Spare Part Number  : WS-C2960+24TC-L​=
List Price                            : Liên Hệ

Bảo hành                            : 12 tháng
Made In                              : China 
Stock                                   : Hàng có sẵn

Mua hàng

WS-C2960+48TC-L

0 VNĐ

Cisco Part Number            : WS-C2960+48TC-L
Cisco Spare Part Number  : WS-C2960+48TC-L​=
List Price                            : Liên Hệ 

Bảo hành                            : 12 tháng
Made In                              : China 
Stock                                   : Hàng có sẵn

Mua hàng

WS-C2960+48TC-S

0 VNĐ

Cisco Part Number            : WS-C2960+48TC-S
Cisco Spare Part Number  : WS-C2960+48TC-S​=
List Price                            : Liên Hệ

Bảo hành                            : 12 tháng
Made In                              : China 
Stock                                   : Hàng có sẵn

Mua hàng

WS-C2960+24TC-S

0 VNĐ

Cisco Part Number            : WS-C2960+24TC-S
Cisco Spare Part Number  : WS-C2960+24TC-S​=
List Price                            : Liên Hệ 

Bảo hành                            : 12 tháng
Made In                              : China 
Stock                                   : Hàng có sẵn

Mua hàng

WS-C2960+24PC-S

0 VNĐ

Cisco Part Number            : WS-C2960+24PC-S
Cisco Spare Part Number  : WS-C2960+24PC-S​=
List Price                            : Liên Hệ

Bảo hành                            : 12 tháng
Made In                              : China 
Stock                                   : Hàng có sẵn

Mua hàng

WS-C2960+24LC-L

0 VNĐ

Cisco Part Number            : WS-C2960+24LC-L
Cisco Spare Part Number  : WS-C2960+24LC-L​=
List Price                            : Liên Hệ

Bảo hành                            : 12 tháng
Made In                              : China 
Stock                                   : Hàng có sẵn

Mua hàng

WS-C2960+24PC-L

0 VNĐ

Cisco Part Number            : WS-C2960+24PC-L
Cisco Spare Part Number  : WS-C2960+24PC-L​
List Price                            : Liên Hệ

Bảo hành                            : 12 tháng
Made In                              : China 
Stock                                   : Hàng có sẵn

Mua hàng